GDPR

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Společnost zpracovává tyto osobní údaje (jméno, přijmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo) za účelem řádného plnění smlouvy a ochrany svých práv a povinností z případného budoucího sporu mezi stranami.

 

Právní titul ke zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje na základě:

článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy

a

článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení  – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

 

Doba trvání

Společnost zpracovává osobní údaje nejdéle po dobu běhu lhůty pro uplatnění vad zboží a po dobu uplynutí promlčecí lhůty k uplatnění práv ze smlouvy.

 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

  • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou Společností zpracovávány,
  • požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Společnosti výmaz osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, konkrétně na www.info@gpstrenink.cz
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů